Hoofdmenu

Nieuwsbrieven

Agenda

Geen evenementen

Agenda archief

Geen evenementen

Algemene vergadering verslag 4 juni 2008

 
De voorliggende agenda werd niet gevolgd. Een agendawijzigingsvoorstel van het bestuur werd niet geaccepteerd door de vergadering noch door de bemiddelingscommissie.
  
Wel startte de voorzitter van de bemiddelingscommissie meteen de toelichting op het werk en de rapportage van zijn commissie, waardoor toch de voorliggende agenda niet werd gevolgd.
  
Dit werd gemotiveerd met het feit dat het rapport niet bezorgd was aan de leden, ondanks hun uitdrukkelijk verzoek hiertoe, en vanwege de mening dat dit in de geest van de afspraken op de ALV van 1 april 2008 wel had moeten gebeuren.
 
De emoties liepen hoog op.
 
Het verschil van mening tussen het bestuur dat er aan vasthield dat het voldoende was dat het rapport verstrekt werd aan degenen die erom vroegen, en de bemiddelingscommissie die vond dat elk lid dit rapport had moeten ontvangen, werd zowel door de voorzitter van de commissie als door de voorzitter van het bestuur uitvoerig uitgemeten.
 
Het feit dat de Commissie Huurdersbelangen aan de haar bekende leden deze tekst had bezorgd als bijlage bij de huurwijzer werd ook door beiden gememoreerd, ieder vanuit eigen standpunten.                                           
De voorzitter van de bemiddelingscommissie, Jan Brandenbarg maakte bij zijn inleiding op het rapport melding van agressieve en negatieve e-mails van bewoners aan de bemiddelingscommissie en het secretariaat van de vereniging. Hij gaf aan dat de toon en inhoud van deze e-mails vanuit het oogpunt van fatsoen en omgangsvorm ernstig over
de schreef gingen. Hij hield een pleidooi voor volwassen gedrag, en verzocht iedereen dergelijke onfatsoenlijkheden achterwege te laten en eerst tot tien te tellen alvorens te reageren.

Dit maakte de complexiteit van de verhoudingen nog eens extra duidelijk.

Een van de belangrijke punten die in het onderzoek van de commissie naar boven was gekomen betrof de vraag of dit samengaan van beide verenigingen wel goed genoeg was voorbereid om een redelijke kans van slagen te hebben.

De Commissie heeft met grote inzet geprobeerd om een basis te leggen voor een betere start. De uitbreiding van de aanvankelijke opdracht - een bemiddelingspoging tussen bestuur en opgestapte bestuursleden - naar dieperliggende oorzaken in het functioneren van de vereniging was ook daardoor ingegeven. Er bleek geen overeenstemming te zijn tussen de bemiddelingscommissie en het bestuur over hun onderlinge overleg over deze uitbreiding van de taakopdracht. In de rapportage van de commissie is een redelijk uitputtende opsomming gegeven van zaken die nog niet goed of nog helemaal niet geregeld zijn, met  een groot aantal aanbevelingen.
 
De schriftelijke reactie die het bestuur had rondgestuurd over het rapport van de bemiddelingscommissie kwam niet meer echt aan bod, dit werd  overspoeld door de procedure kwestie rond de verspreiding van het rapport en alle emoties die dit opriep.
 
Het lukte niet om de emoties tot bedaren te brengen, noch door de voorzitter van het bestuur, noch door de sprekers van de bemiddelingscommissie, noch door suggesties vanuit de zaal.
 
Pogingen van het bestuur om hun standpunten en hun moeilijke situatie met weinig ervaringsmensen in hun gelederen te motiveren en te verdedigen,  leidden tot nog meer emoties en agressie vanuit de zaal.
 
Bij deze tegenstroom en het gebrek aan vertrouwen dat eruit sprak, achtte het bestuur zich niet meer in staat door te gaan, en liet het bestuur weten onmiddellijk in zijn geheel op te stappen. Hoewel bestuurslid mevr. J. Gerretsen niet wilde aftreden werd zij door de ontstane situatie hiertoe gedwongen. 
 
Hiermee werd het aan de ALV overgelaten hoe het nu verder moest.
 
In deze verwarring werd er vanuit de zaal een time-out voorgesteld en werd er een pauze gehouden.

Na de pauze werden er diverse voorstellen gedaan vanuit de leden.
 
Het eerste voorstel was om de voorzitters van de vigerende commissies te vragen een interim-bestuur te vormen.
 
Dezen meldden zich, drie personen, te weten:

Flora te Riet als voorzitter van de Commissie Huurdersbelangen.
 
Mirjam Toorman als lid van de Commissie Woonomgeving
 
Leo Hovens als voorzitter van de Commissie Nutstuinen

Daarop werd aangekaart dat het verstandiger zou zijn om deze groep uit te breiden tot vijf personen, gezien de moeilijke situatie waarmee zij aan de slag moeten. Daarop meldden de heren Siekerman en Fransen zich. Met algemene stemmen werd dit interim-bestuur goedgekeurd door de aanwezige leden.
 

De ALV formuleerde vervolgens een opdracht voor het interim bestuur voor 5 maanden.

De opdracht houdt concreet in:
 
 
  1. De voortgang van de vereniging zeker te stellen
 
  1. Een werkplan te maken
  
  1. Alle voorbereidingen nemen voor en het uitvoeren van het werven en voorstellen van een nieuw bestuur
  
  1. Het sluitend maken van de financiën, m.n. wat betreft de begroting voor 2008, (sommigen voegden daaraan toe: en nieuwe leden werven)
 
  1. organiseren van een volgende ledenvergadering begin oktober a.s.
Voor verslag:
Mirjam Toorman,
Leo Hovens

9 juni 2008
 
 

Please publish modules in offcanvas position.